Nyertesek

Melegh Marianna - 1035 Budapest

Fekete Zsigmond - 4080 Hajdúnánás

Travnyikné Cserepkai Csilla - 2613 Rád

Játékszabályzat

1      A játék elnevezése, szervezője
A promóciós játék elnevezése: Lidl Sony TV SMS Promóció (a továbbiakban: „Játék”). A Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-168440; adószám: 10783050-2-44 (a továbbiakban: "Szervező").

2      A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:
A Játékban részt vehet minden, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).

A Játékból ki vannak zárva:

 • Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak.

3      A Játék időtartama
A Játék 2016. június 13. napján 00.00.00 órától 2016. július 31. napján 23.59.59 óráig tart. A kódok SMS-szerverre történő beérkezésének határideje: 2016. július 31. napján 23.59.59 óra. Az akció ideje előtt és után érkezett üzenetek érvénytelenek.

4      A Játékban résztvevő termékek
A Játékban a Szervező által forgalmazott Persil, Tomi, Silan vagy Bref termékek vesznek részt. A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

5      A nyerésre való pályázat menete
A játékban az alábbi módon lehet részt venni:
Vásároljon legalább egy (1) darabot a 4. pontban felsorolt termékek közül bármelyik magyarországi Lidl áruházban, őrizze meg a pénztárnál kapott, vásárlást igazoló nyugtát (blokk vagy számla) és küldje el ezen nyugta (blokk/számla) AP számát, SMS-ben az alábbi, nem emelt díjas telefonszámra: 06-30-55-55-575
Az SMS-t a következő struktúrában küldje:

    (AP-kód*évhónapnapóraperc*név*cím)
    Minta SMS: A01234567*201606151235*Kis Virág*1234 Budapest, Fő u. 8.
    (Figyelem! Ezt az SMS-t ne küldje be, csak illusztrációs céllal tüntettük itt fel!)

A Szervező minden beküldött SMS-re válasz SMS-t küld, melyben tájékoztatja a pályázót a pályázatának érvényességéről és annak regisztrációjáról, értesítést küldd akkor is, ha nyert, és akkor is ha nem, illetve ha az SMS-t helytelenül vagy duplikáltan küldte be.
Egy blokk/számla sorszámmal egyszer lehet pályázni.
A vásárlást bizonyító blokkot/számlát meg kell tartani, mert a sorsolás nyertesének jogosultságát ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban, az akcióban résztvevő kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázatokat, amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

6      Az SMS küldés módja, a válasz SMS

Az SMS-en elküldendő adatokat az 5. pontban említett módon, a mobiltelefonon található „*” azaz csillag gombbal kell elválasztani. Más elválasztást, illetve más módon és struktúrával visszaérkező SMS-t a rendszer nem fogad el. Az SMS-ek nem megfelelő módon történő visszaküldése esetén az SMS nem kerül regisztrációra, így a Játékban nem vesz részt.
Egy SMS-ben egy pályázatot/ blokk kódot, ill. számla sorszámot lehet küldeni. Ennél több kód egy SMS-ben való elküldése esetén egyik kód sem vesz részt a Játékban, a pályázat érvénytelennek minősül.

Az SMS csak magyarországi kártyás vagy előfizetéses mobilhálózatokról küldhető be. Minden más rendszerből (pl. internet) érkezett SMS a Játékból ki van zárva. Mivel a mobiltelefonok csak korlátozott számú SMS-üzenetek tárolására képesek, kérjük, hogy a Játék kezdetekor ürítse a telefon postaládáját, hogy az üzeneteket fogadni tudja. Az elküldött SMS-ek díja minden hálózatból az adott távközlési szolgáltató által, az Általános Szerződési Feltételekben illetve érvényes díjszabásában megadott SMS-küldés díja. A válasz SMS költsége a Játékos számára ingyenes, kivéve a külföldön történő roamingolást. A Játék Magyarország területén kívül roaming segítségével is játszható, de az előzőekben ismertetett díjakon felüli, a külföldi hálózat használatából eredő extra költség minden esetben a Játékost terheli. Amennyiben a Játékos külföldi számról küld SMS-t a Játékban, úgy üzenete regisztrációra kerül, azonban válasz SMS-t nem áll módunkban küldeni.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy előfizetésében levő telefonokról. Amennyiben nem saját maga által előfizetett szolgáltatást vesz igénybe a Játékhoz, a Játék kezdete előtt kérje az előfizető hozzájárulását! A Játékkal kapcsolatos az előfizetői – felhasználó jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Időnként előfordulhat, hogy a mobilszolgáltatón, illetve Szervezőn kívülálló okból a mobil telefonszolgáltatás nem vehető igénybe. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor azért nem érkezik meg (időben) az üzenet, mert

 • a játékos készüléke kikapcsolt állapotban van vagy lemerült;
 • a játékos a választ nem a Játék során használatos megfelelő formátumban küldi el;
 • nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Játékos mobiltelefon-készüléke bármely egyéb ok miatt nem elérhető;
 • Játék közben a játékos egyenlege lemerült, vagy az SMS küldési határ alá csökken;
 • a játékos telefonján már betelt az SMS-tárhely, és készüléke nem képes további SMS üzenetek fogadására;
 • a mobilszolgáltatón, illetve az SMS-t kézbesítő esetleges harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Játékos számára az SMS-eket
 • a játékos készüléke egyéb, fent nem említett probléma miatt nem képes SMS-t küldeni illetve fogadni.

7      Sorsolás
A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő SMS részt vesz a sorsoláson.
A nyertesek sorsolás útján kerülnek meghatározásra.

A játék befejezését követően, valamennyi regisztrált játékos közül elsőként három (3) db fődíj nyertest majd három (3) db pótnyertest sorsolunk közjegyző közreműködésével.

A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha

 • a nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy,
 • a nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát nevének közzététele, ill. értesítése után a sorolást követő 30 napon belül nem juttatja el a Szervezőnek, továbbá,
 • a nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be illetve
 • ha, a nyertes a sorsolás alapján már más nyereményre jogosult (egy személy egy díjra jogosult), illetve

Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem tudja igazolni a vásárlást, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben a 3 pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a kihúzásuk sorrendje határozza meg.
Egy pályázat csak egyszer kerülhet kisorsolásra. Egy személy egy díjra jogosult függetlenül attól, hogy hány érvényes és a sorsoláson kisorsolt pályázatot adott le az adott személy.

A sorsolás időpontja: 2016. augusztus 5. 11.00.
Sorsolás helyszíne:
Dr. Walkshőfer Katalin közjegyző irodája, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 65. II/3.
A sorsolás a fenti helyen és időpontban közjegyző jelentében nyilvánosan történik gépi sorsolással.

8      A nyertesek értesítése, a jogosultság ellenőrzése

A Szervező a nyertes(eket) telefonon értesíti azon a telefonszámon, melyről az SMS érkezett, egyúttal a nevüket közzé teszi a www.henkel.hu weboldalon.
A nyertes küldje vissza az eredeti blokkot/számlát vagy annak másolatát nevével, címével és annak a telefonszámnak a számával együtt, amelyről az SMS-t küldte „Lidl Sony TV Nyereményjáték” jeligével ellátva a következő címre: Lila Trade Bt., 1013 Budapest, Attila út 29. Más beküldési módot a Szervező nem fogad el.
A vásárlást igazoló blokkok/számlák beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét. A nyeremények ezt követően kerülnek kipostázásra.
A pályázó által az SMS-ben megadott és a postai úton visszaküldött blokkhoz/számlához tartozó névnek, címnek, és telefonszámnak egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött blokk/számla és ezáltal a pályázat érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít.
Csak olyan nyerést igazoló blokkot/számlát, vagy annak másolatát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a nyertes SMS elküldésének időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései.
A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.
Minden nyeremény átvételének feltétele a rendszerbe került és kisorsolt nyertes SMS-hez tartozó, azok adataival egyező, vásárlást igazoló, eredeti blokk, ill. számla beküldése a megadott címre.

9      A Játék fődíjai
A Játék kisorsolásra kerülő fődíjai:

3 db 120 cm-es SONY Smart KDL48WD650 típusú Televízió

A nyertesnek a fődíjat / a fődíj igénybevételére jogosító igazolást térítésmentesen postázzuk az előzetesen megadott címre.

A nyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.
A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.
A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Ha a játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

10   Adózási kérdések
A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.
A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.
A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

11   Adatkezelés
A Játékos az SMS elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozói a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Lila Trade Bt. (1118 Budapest, Ugron Gábor u. 68.), mint adatfeldolgozó végzi. Mind a Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli. A Játék lebonyolítását követő 6 (hat) hónap elteltével a megadott személyes adatokat töröljük.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

 • a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
 • a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, valamint külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban;
 • amennyiben nyer, nevét és lakcímét kizárólag a település megjelölésével a Szervező nyilvánosságra hozza a www.persil.hu internetes oldalon

Az adatszolgáltatás önkéntes, az a Játékos hozzájárulásán, illetve személyes adatainak regisztráció során történő megadásán alapul. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra.
Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) vagy Bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84896/2015.

Fenti hozzájárulást a résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését (postai cím: Henkel Magyarország. Kft. 1519 Budapest, Pf. 429.). Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a résztevő személyi adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

12   Vegyes rendelkezések
A résztvevők a részvétellel illetve az SMS elküldésével automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
A Játékról szóló információk megtalálhatók a boltokban elhelyezett szórólapokon. A részletes játékszabályzat elérhető a www.henkel.hu honlapon.

Budapest, 2016. május 10.

HENKEL Magyarország Kft.

Szervező