Skip to Content

JÁTÉKSZABÁLY

A Játék elnevezését, időtartamát, nyereményeit és sorsolás időpontját az éppen aktuálisan futó nyereményjáték hirdetésén tesszük közzé.

Jelen szabályzat a szervező által a Facebookon vagy Instagramon szervezett játékokra vonatkozik. Ahol a szabályzat Facebookot említ ott adott esetben értelemszerűen az Instagramot kell érteni.

1. A Játék elnevezése, szervezője:

A promóciós játék elnevezése: lásd a Játék hirdetésén (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezője: Henkel Magyarország Kft. Laundry & Home Care 1095 Budapest, Hungary, Lechner Ödön fasor 10/b., (01-09-307515; adószám: 26201720-2-44; „Szervező").

2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:

A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, továbbá saját Facebook / Instagram profillal (”Facebook profil”) rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 16 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez.

A Játékból ki vannak zárva:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói.
 • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

3. A Játék időtartama:

 

lásd a Játék hirdetésén.

A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban.

A pályázat beküldésének ideje a Szervező szerverére történő beérkezés percpontosságú időpontja.

4. A nyerésre való pályázat menete:

 

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

A Játék hirdetése szerint, az ott megadottaknak megfelelően járj el a Játék időtartama alatt.

Egy személy egy pályázat leadására jogosult.

A Játékosok Facebook közösségi oldal részére rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervező semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását) vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázókat illetve azon pályázatokat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

Fotóval történő pályázás esetén (ha a hirdetés fotóval történő pályázatot ír elő) a fotóval szemben támasztott követelmények:

 1. Tilos olyan fotót feltölteni, ahol kifejezetten veszélynek teszi ki magát a Játékos.
 2. Saját grafikai feldolgozás megengedett. A fotón nem tűnhet fel harmadik személy neve, lógója vagy egyéb hirdetési szövege. A fényképek nem tartalmazhatnak semmilyen rejtett vagy szembetűnő hirdetést harmadik személyek termékeiről vagy szolgáltatásairól. Nem tartalmazhatnak semmilyen rágalmazó, erőszakos, etikátlan, diszkriminatív vagy egyéb okból erkölcstelen vagy tiltott tartalmakat.
 3. A fényképek nem sérthetik harmadik személy szerzői jogát, illetve személyhez fűződő jogait.
 4. A fényképek nem sérthetik Szervező jogos érdekeit.

A fényképek szabályzatban előírt követelményeinek való megfelelését és ezen okból a Játékból való kizárását Szervező bírálja el. Valamely fotó, illetve pályázat kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

A Játékos biztosítja a fotók per-, teher, - és igénymentességét és köteles mentesíteni Szervezőt Harmadik Személy által támasztott igényektől – ideértve a szerzői jogi igényeket is –, melyek a jelen pont rendelkezéseinek résztvevő által történő megsértéséből származnak.

5. Nyeremények

lásd a Játék hirdetésén

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz a Játékban.

6. Sorsolás

A fődíj és a további nyeremények nyertese sorsolás útján kerül meghatározásra. A sorsolás időpontja: lásd a Játék hirdetésén. Helyszíne: ügynökség neve és címe .

A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik kézi sorsolással.

Elsőként a fődíj nyertesét sorsoljuk, majd ennek pótnyerteseit (5 db pótnyertes). Ezt követően a további nyeremények nyerteseit és ezek pótnyerteseit (1 pótnyertest / 5 további nyeremény).

A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

 • ha a Nyertes az Értesítésre nem válaszol a 7. pontban leírtaknak megfelelően, valamint
 • ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be.

Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. majd a további pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg.

Egy pályázat csak egyszer kerülhet kisorsolásra, csak egy nyereményre jogosult.

7. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt sorsolást követően a nyertest a Facebook privát üzenetben („Értesítés”) is tájékoztatja. A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb öt naptári napon belül Facebook privát üzenetben visszaigazolni. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult pótnyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A nyeremények ezt követően kerülnek kipostázásra vagy a kézbesítés futárszolgálattal történik.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Nyeremény átvételére nem jogosult az a Játékos, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

8. Adózási kérdések:

A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

9. Adatkezelés:

Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei

Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1095 Budapest, Hungary, Lechner Ödön fasor 10/b.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com, mint adatkezelő valamint a megbízásából eljáró adatfeldolgozók a Játék lebonyolítása céljából, így az ajándékok kiküldése, a Játékkal kapcsolatos további adminisztratív feladatok ellátása érdekében díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat.

A Játékos külön ezirányú hozzájárulása esetén Szervező a Játék Facebook oldalán közzéteszi a nyertes nevét és Facebook profilját valamint nyertességének tényét.

A Játék során Szervező által kezelt adatok

 • az Ön azonosítását és elérhetőségét (Facebook profil adatok), valamint
 • a pályázat elbírálását (pályázati anyag: komment stb.) szolgálják.

Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes.

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból.

A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.

Amennyiben Szervező a nyertes(ek) adatait Interneten közzéteszi, úgy a nyilvános közzététel a sorsolást követő legfeljebb 90 napig áll fenn.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a nyereményjáték nevére hivatkozva következő elérhetőségeken: Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a nyereményjáték nevére hivatkozva következő elérhetőségeken: Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1095 Budapest, Hungary, Lechner Ödön fasor 10/b.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com.

Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent megadott elérhetőségek valamelyikén szintén a nyereményjáték nevére hivatkozva.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

10. Vegyes rendelkezések:

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. A Facebookot a Játékkal kapcsolatban nem terheli felelősség.

Budapest,  2021.február 04.

HENKEL Magyarország Kft.

Szervező